Search the FAQ Archives

3 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
faqs.org - Internet FAQ Archives

FAQ: Prolog Implementations 2/2 [Monthly posting]
News Headers

( Part1 - Part2 - Single Page )
[ Usenet FAQs | Web FAQs | Documents | RFC Index | Forum archive ]


Top Document: FAQ: Prolog Implementations 2/2 [Monthly posting]
Next Document: [2-0] General information about Prolog Implementations

Archive-name: prolog/resource-guide/part2
Last-Modified: Thu Mar 13 12:13:00 1997 by Mark Kantrowitz
Version: 1.35
Maintainer: Mark Kantrowitz <mkant+prg@cs.cmu.edu>
URL: http://www.cs.cmu.edu/Web/Groups/AI/html/faqs/lang/prolog/prg/top.html
Size: 91137 bytes, 1682 lines


User Contributions:

Report this comment as inappropriate
Jan 19, 2017 @ 6:06 am
Moja kancelaria prawna mieszcz&#261;ca si&#281; w Gda&#324;sku powsta&#322;a z potrzeby niesienia pomocy klientom. Jako prawnik, adwokat i radca prawny posiadam gruntown&#261; wiedz&#281;, kt&#243;ra umo&#380;liwia mi udzielanie niezb&#281;dnych i ca&#322;o&#347;ciowych porad prawnych. Swoj&#261; wiedz&#281; zdobywa&#322;em na kierunku prawo realizowanym na Uniwersytecie Gda&#324;skim. Te informacje popar&#322;em do&#347;wiadczeniem w znanych kancelariach prawnych oraz miejscach porad obywatelskich w Gda&#324;sku. Jestem prawnikiem, dla kt&#243;rego licz&#261; si&#281; nie tylko sztywne paragrafy, ale tak&#380;e cz&#322;owiek.

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:

CAPTCHA
Top Document: FAQ: Prolog Implementations 2/2 [Monthly posting]
Next Document: [2-0] General information about Prolog Implementations

Part1 - Part2 - Single Page

[ Usenet FAQs | Web FAQs | Documents | RFC Index ]

Send corrections/additions to the FAQ Maintainer:
mkant+prg@cs.cmu.edu

Last Update March 27 2014 @ 02:12 PM