Thomas All Star 1977-1996

Car model
Name Recalls
Thomas All Star 1977 1
Thomas All Star 1978 1
Thomas All Star 1979 1
Thomas All Star 1980 1
Thomas All Star 1981 1
Thomas All Star 1982 1
Thomas All Star 1983 1
Thomas All Star 1984 1
Thomas All Star 1985 1
Thomas All Star 1986 1
Thomas All Star 1987 1
Thomas All Star 1988 1
Thomas All Star 1989 1
Thomas All Star 1990 3
Thomas All Star 1991 3
Thomas All Star 1992 5
Thomas All Star 1993 5
Thomas All Star 1994 3
Thomas All Star 1995 2
Thomas All Star 1996 2